បន្ថែម / កែសម្រួល

បន្ថែម​ធាតុ​ថ្មី​មួយ ឬ​កែសម្រួល​ធាតុ​ដែល​បានជ្រើសនៅ​ក្នុង​កម្មវិធីរុករក​ទិន្នន័យ XForms ។ ធាតុ​អាច​ជា​ធាតុ, គុណលក្ខណៈ, ការ​ដាក់​ស្នើ, ឬ​ចំណង ។

LibreOffice inserts a new item directly after the currently selected item in the Data Navigator. A new attribute is added to the currently selected element.

ឈ្មោះ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ធាតុ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ឈ្មោះ​គុណលក្ខណៈ​ត្រូវ​តែ​មាន​តែ​មួយ នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ដូច​គ្នា ។


តម្លៃ​លំនាំដើម

បញ្ចូល​តម្លៃ​លំនាំ​ដើម​សម្រាប់​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ការកំណត់

បញ្ជាក់​​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​

ជ្រើស​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ទាមទារ

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ពាក្យ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​លើ​ XForm ។

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

ទំនាក់ទំនង

ប្រកាស​ធាតុ​ជា​ទំនាក់ទំនង ។

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

ការ​បង្ខំ

ប្រកាស​ធាតុ​ជា​បង្ខំ​មួយ ។

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can specify the constraint condition.

បាន​តែ​​អាន

ប្រកាស​ធាតុ​បាន​តែ​អាន ។

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Calculate

ប្រកាស​​ថា​ ធាតុ​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter the calculation.

Please support us!