កម្មវិធី​រុករក​ទិន្នន័យ

បញ្ជាក់​រចនាសម្ព័ន្ធ​ទិន្នន័យ​របស់​ឯកសារ​ XForms បច្ចុប្បន្ន ។

ឈ្មោះ​គំរូ

ជ្រើសគំរូ​ XForms ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

គំរូ

បន្ថែម​ កែ​សម្រួល និង យក​គំរូ XForms ចេញ ។

បន្ថែម

បើក​ប្រអប់​ បន្ថែម​ម៉ូដែល ដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែមម៉ូដែល XForm  ។

ភាព​ទាន់សម័យ​របស់​ទិន្នន័យ​គំរូ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ស្ថានភាព​កែប្រែ​របស់​ឯកសារ

នៅពេលបានបើក ស្ថានភាព​ឯកសារ​នឹង​ត្រូវ​បានកំណត់​ទៅ​ "បានកែប្រែ" នៅពេល​អ្នក​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​សំណុំ​បែបបទ​ណាមួយ ដែល​ត្រូវ​បានចង​ទៅទិន្នន័យ​មួយចំនួន​នៅ​ក្នុង​គំរូ ។ នៅពេល​មិនបានបើក កា​រ​ផ្លាស់ប្ដូរ​បែបនេះ​មិន​​បានកំណត់​ស្ថានភាព​ឯកសារ​ទៅជា"បានកែប្រែ​"ទេ ។

យក​ចេញ

លុប​គំរូ XForm ដែល​បាន​ជ្រើស ។ អ្នក​មិន​អាច​លុប​គំរូ​ចុង​ក្រោយ​បាន​ទេ ។

ប្តូរ​​ឈ្មោះ

ប្ដូរ​ឈ្មោះ​គំរូ Xform ដែល​បាន​ជ្រើស ។

បង្ហាញ​​សេចក្តី​​លម្អិត

ប្តូរ​ការ​បង្ហាញ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ ឬ​លាក់​សេចក្តី​លម្អិត ។

វត្ថុ

Lists the items that belong to the current instance.

ការ​ដាក់​ស្នើ

Lists the submissions.

ចំណង​

Lists the bindings for the XForm.

វត្ថុ

ប៊ូតុង​នេះ​មាន​ម៉ឺនុយ​រង ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​វត្ថុ ។

បន្ថែម

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​មើល​ហត្ថលេខា ។

កែ​សម្រួល

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​មើល​ហត្ថលេខា ។

យក​ចេញ

លុប​ធាតុ​បច្ចុប្បន្ន​​​ ។ អ្នក​មិន​អាច​លុប​ធាតុ​ចុង​ក្រោយ​ទេ ។

បង្ហាញ​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ

ប្តូរ​ការ​បង្ហាញ​ដើម្បី​បង្ហាញ​សេចក្តី​លម្អិត​តិច​ ឬ​ច្រើន ។

បន្ថែម

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដើម្បី​បន្ថែម​ធាតុ​ថ្មី​មួយ (ធាតុ, គុណលក្ខណៈ,ការ​ដាក់​ស្នើ, ឬចំណង) ជា​ធាតុ​រង​របស់​ធាតុ​បច្ចុប្បន្ន ។

កែ​សម្រួល

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដើម្បី​កែសម្រួល​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស (ធាតុ, គុណលក្ខណៈ, ការ​ដាក់​ស្នើ, ឬចំណង) ។

លុប

លុប​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស (ធាតុ, គុណលក្ខណៈ, ការ​ដាក់​ស្នើ, ឬ​ចំណង) ។

Please support us!