ព្រមាន​សុវត្ថិភាព

ពេល​អ្នក​បើក​ឯកសារ​មួយ​ដែល​មាន​ម៉ាក្រូ​ដែល​មិន​ចុះ​ឈ្មោះ​មួយ ឬ​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​មួយ​ពី​ប្រភព​ដែល​មិន​ស្គាល់​ ប្រអប់​ព្រមាន​សុវត្ថិភាព បើក ។

Enable or disable the macros. Choose LibreOffice - Security in the Options dialog box to set the options.

មើល​ហត្ថលេខា

Opens a dialog where you can view the signature.

តែង​តែ​ជឿ​លើ​ម៉ាក្រូ​ពី​ប្រភព​នេះ

Adds the current macro source to the list of trusted sources.

ធ្វើ​ឲ្យ​ម៉ាក្រូ​​ប្រើ​​បាន​

Allows macros in the document to run.

ធ្វើ​ឲ្យ​ម៉ាក្រូ​​ប្រើ​លែង​បាន​

Does not allow macros in the document to run.

Please support us!