បញ្ចូល​​ពាក្យ​​​សម្ងាត់​​​មេ

ផ្ដល់​ពាក្យ​សម្ងាត់​មេ​ដើម្បី​ការពារ​ការ​ចូល​ដំណើរការ​ពាក្យ​សម្ងាត់​ដែល​បាន​រក្សាទុក​រួច ។

អ្នក​អាច​រក្សា​ទុក​ពាក្យ​សម្ងាត់​មួយ​ចំនួន​សម្រាប់​កំឡុង​ពេល​របស់​សម័យ ឬ​ជា​អាចិន្ត្រៃយ៍​ឲ្យ​ឯកសារ​ដែល​បាន​ការពារ​ដោយ​ពាក្យ​សម្ងាត់​មេ ។

អ្នក​ត្រូវ​តែ​បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​មេ​មួយ ​ដើម្បី​​ចូល​ដំណើរ​ការ​ឯកសារ​មួយ​ ឬ​ សេវា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ការ​ពារ​ដោយ​​ពាក្យ​សម្ងាត់​ដែល​បាន​រក្សា​ទុក​ ។ អ្នក​ត្រូវ​បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​មេ​ម្តង​ប៉ុណ្ណោះ​​ក្នុង​មួយ​វគ្គ​ ។

អ្នកគួរ​ប្រើតែ​ពាក្យ​សម្ងាត់​ពិបាក​រក​ដោយ​អ្នក​ផ្សេង ឬ​កម្មវិធី ។ ពាក្យ​សម្ងាត់​គួរ​អនុវត្ត​តាមច្បាប់​ទាំង​នេះ ៖

ពាក្យ​​សម្ងាត់​មេ

​វាយ​បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​ដើម្បី​ការពារ​អ្នក​ប្រើ​ដែល​គ្មាន​សិទ្ធិ​ពី​ការ​ចូល​ដំណើរការ​ពាក្យ​សម្ងាត់​ដែល​បាន​ទុក ។

អះអាង​​ពាក្យ​​​សម្ងាត់​​​មេ

បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​មេ​ឡើងវិញ ។

Please support us!