ពាក្យ​សម្ងាត់​​

ផ្តល់​​លេខ​សម្ងាត់​មួយ ​ដើម្បី​ការ​ពារ​អ្នក​ប្រើ​ពី​ការ​​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដែល​គ្មាន​សេចក្តី​អនុញ្ញាត​ ។

អ្នកគួរ​ប្រើតែ​ពាក្យ​សម្ងាត់​ពិបាក​រក​ដោយ​អ្នក​ផ្សេង ឬ​កម្មវិធី ។ ពាក្យ​សម្ងាត់​គួរ​អនុវត្ត​តាមច្បាប់​ទាំង​នេះ ៖

ត្រូវ​តែ​បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​បើក​ ដើម្បី​បើក​ឯកសារ ។

ត្រូវ​តែ​បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​សិទ្ធិ​ ដើម្បី​កែសម្រួល​ឯកសារ ។

ពាក្យ​​​សម្ងាត់

Type a password. A password is case sensitive.

អះអាង

បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​ម្តង​ទៀត​​ ។

ការ​មិន​ធ្វើ​ការ​ការពារ​ពាក្យ​សម្ងាត់​វិញ

ដើម្បី​យក​ពាក្យ​សម្ងាត់​ចេញ បើក​ឯកសារ​ រួច​រក្សា​ទុក​ដោយ​គ្មានពាក្យ​សម្ងាត់ ។

Please support us!