បន្ទាត់​ខ្ទាស់

បញ្ជាក់​ជម្រើស​បង្ហាញ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ខ្ទាស់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Snap Guides (Impress or Draw).


បង្ហាញ​បន្ទាត់​ខ្ទាស់

បង្ហាញ​ ឬ​លាក់​​បន្ទាត់​ខ្ទាស់​​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​តម្រឹម​វត្ថុ​​នៅ​លើ​ទំព័រ​មួយ ។​

ខ្ទាស់​ទៅ​កាន់​បន្ទាត់​ខ្ទាស់

តម្រឹម​វត្ថុ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅ​បន្ទាត់​ក្រឡាចត្រង្គ​ផ្ដេក និង​បញ្ឈរ ។ ដើម្បី​បដិសេធ​លក្ខណៈ​ពិសេស​នេះ ចុច​គ្រាប់ចុច នៅ​ពេល​អ្នក​អូស​វត្ថុ ។

បន្ទាត់​ខ្ទាស់​ទៅ​មុខ

បង្ហាញ​បន្ទាត់​ខ្ទាស់​នៅ​មុខ​វត្ថុ​លើ​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ ។

Please support us!