ក្រឡា​ចត្រង្គ

កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​បង្ហាញ​សម្រាប់​ក្រឡា​ចត្រង្គ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Grid and Helplines.


បង្ហាញ​​ក្រឡា​ចត្រង្គ

បង្ហាញ​ ឬ​លាក់​បន្ទាត់​ក្រឡា​ចត្រង្គ​ ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​តម្រឹម​វត្ថុ​ ដូច​ជា​ ក្រាហ្វិក​នៅ​លើ​ទំព័រ​មួយ ។

ខ្ទាស់​​ទៅ​​ក្រឡា​​ចត្រង្គ

តម្រឹម​វត្ថុ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅ​បន្ទាត់​ក្រឡាចត្រង្គ​ផ្ដេក និង​បញ្ឈរ ។ ដើម្បី​បដិសេធ​លក្ខណៈ​ពិសេស​នេះ ចុច​គ្រាប់ចុច​ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​អូស​វត្ថុ ។

ក្រឡា​​ចត្រង្គ​ទៅ​មុខ

បង្ហាញ​បន្ទាត់​ក្រឡាចត្រង្គ​ពី​មុខ​វត្ថុ​នៅ​លើ​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ ។

កំណត់​ពណ៌​ក្រឡាចត្រង្គ​នៅ​លើ​ - LibreOffice - រូប​រាង​

Please support us!