ឯកសារ

Adds new files to the selected theme.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Gallery or click the Gallery icon on the Standard bar -
New Theme button - Files tab.


ប្រភេទ​​ឯកសារ

ជ្រើស​ប្រភេទ​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម ។

រក​ឃើញ​ឯកសារ

រាយ​ឯកសារ​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​ ។ ជ្រើស​ឯកសារ ​ដែល​អ្នក​​ចង់​បន្ថែម​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ បន្ថែម ។ ដើម្បី​បន្ថែម​ឯកសារ​ទាំង​អស់​​ក្នុង​បញ្ជី ចុច​ បន្ថែម​ទាំង​អស់

រក​ឯកសារ

កំណត់​ទី​តាំង​ថត​ដែល​មាន​ឯកសារ​ ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ យល់​ព្រម

បន្ថែម

​បន្ថែម​ឯកសារ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ទៅ​ឲ្យ​ស្បែក​​​បច្ចុប្បន្ន​ ។​

បន្ថែម​ទាំង​អស់

បន្ថែម​ឯកសារ​​ទាំង​អស់​ក្នុង​បញ្ជី​ទៅ​ស្បែក​បច្ចុប្បន្ន ។

មើល​ជា​​​មុន

បង្ហាញ​ ឬ​លាក់​​ការ​មើល​ជាមុន​​នៃ​ឯកសារ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ប្រអប់​មើល​ជា​មុន

បង្ហាញ​ការ​មើល​ជា​មុន​របស់​ឯកសារ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Please support us!