សញ្ញា​សម្គាល់​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

ចន្លោះ​មិន​បំបែក

បញ្ចូល​ចន្លោះ​ដែល​នឹង​រក្សា​តួអក្សរ​ព្រំដែន​រួមគ្នា​នៅ​លើ​ការ​បំបែក​បន្ទាត់

សហសញ្ញា​មិន​បំបែក

បញ្ចូល​សហ​សញ្ញា​ដែល​នឹង​រក្សា​តួអក្សរ​ព្រំដែនរួ​មគ្នា​នៅ​ពេល​បំបែក​បន្ទាត់ ។

Soft hyphen

បញ្ចូល​សហសញ្ញា​ដែល​មើល​មិន​ឃើញ​ក្នុង​ពាក្យ​ដែល​នឹង​បង្ហាញ និង​បង្កើត​ការ​បំបែក​បន្ទាត់​មួយ វា​ក្លាយ​ជា​តួអក្សរ​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ក្នុង​បន្ទាត់ ។

គ្មាន​ទទឹង​ក្នុងការ​បំបែក​ជម្រើស

បញ្ចូល​ចន្លោះ​មិនឃើញ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ដែល​នឹង​បញ្ចូល​ការ​បំបែក​បន្ទាត់​មួយ វា​ក្លាយ​ជា​តួអក្សរ​ចុង​ក្រោយនៅ​ក្នុង​បន្ទាត់​មួយ ។ អាច​ប្រើ​បាន​នៅ​ពេល​ដែល​ប្លង់​អត្ថបទ​ស្មុគស្មាញ (CTL) ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត ។

Word Joiner

បញ្ចូល​ចន្លោះ​មិនឃើញ​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​ដែល​នឹង​រក្សាទុក​ពាក្យ​រួមគ្នា​នៅ​ខាងចុង​បន្ទាត់ ។ អាច​ប្រើបាន​នៅ​ពេល​ប្លង់​អត្ថបទ​ស្មុគស្មាញ (CTL) ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត ។

សញ្ញា​សម្គាល់​ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្ដាំ

បញ្ចូល​សញ្ញា​ទិស​អត្ថបទ​ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​ទិស​អត្ថបទ​នៃ​អត្ថបទ​ដូច​ខាងក្រោម​ណា​មួយ ។ អាច​ប្រើបាន​នៅ​ពេល​ដែល​ប្លង់​អត្ថបទ​ស្មុគស្មាញ (CTL) ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត ។

សញ្ញា​សម្គាល់​ពី​ស្ដាំ​ទៅ​ឆ្វេង

បញ្ចូល​សញ្ញា​ទិស​អត្ថបទ​ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​ទិស​អត្ថបទ​នៃ​អត្ថបទ​ដូច​ខាងក្រោម​ណា​មួយ ។ អាច​ប្រើបាន​នៅ​ពេល​ដែល​ប្លង់​អត្ថបទ​ស្មុគស្មាញ (CTL) ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត ។

Please support us!