ផ្នែក​បន្ថែម​ភាព​ទាន់​សម័យ

Click the Check for Updates button in the Extensions dialog to check for online updates for all installed extensions. To check for online updates for only the selected extension, right-click to open the context menu, then choose Update.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Extensions, click Check for Updates button.


នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ប៊ូតុង ពិនិត្យ​មើល​បច្ចុប្បន្នភាព ឬ​ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា Update ប្រអប់​បច្ចុប្បន្នភាព​ផ្នែក​បន្ថែម​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ ហើយ​ពិនិត្យ​មើល​សម្រាប់​ភាព​មាន​នៃ​បច្ចុប្បន្នភាព​ភ្លាមៗ​នេះ ។

នៅខណៈ​ដែល​កំពុង​ពិនិត្យ​រកមើល​ភាព​ទាន់សម័យ អ្នក​នឹង​ឃើញ​ទ្រនិច​ចង្អុរ​ពី​វឌ្ឍនភាព ។ រង់ចាំ​សារ​មួយ​ចំនួន​ដែល​នឹង​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ឬ​ចុច បោះបង់ ដើម្បី​បញ្ឈប់​ការ​ពិនិត្យ​រក​ភាព​ទាន់សម័យ ។

ប្រសិន​បើ​គ្មាន​ភាព​ទាន់សម័យ​ទេនោះ សារ​នៅក្នុង​ប្រអប់​​នឹង​ប្រាប់​អ្នក​ថា​មិនមាន​ភាព​ទាន់​សម័យ​ទេ ។ បិទ​ប្រអប់ ។

ប្រសិន​បើ​មាន​ភាព​ទាន់​សម័យ វា​នឹង​អាច​ដំឡើង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ឬ​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​អំពើ​មួយ​ចំនួន​ដូចជា ៖

ប្រអប់​ផ្នែក​បន្ថែម​ភាព​ទាន់​សម័យ​អាច​មាន​ធាតុ​ដែល​មិន​អាច​ជ្រើស​បាន ដូច្នេះ​ហើយ​គឺ​គ្មាន​ការ​ធ្វើ​ឲ្យទាន់​សម័យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទេ ។

នៅ​ពេល​​អ្នក​ចុច ប៊ូតុង​ដំឡើង ប្រអប់​ទាញ​យក និង​ដំឡើង​ត្រូវ​បានបង្ហាញ ។

ផ្នែក​បន្ថែម​ទាំងអស់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទាញ​យក​ដោយ​ផ្ទាល់ ត្រូវ​បានទាញ​យក​ឥឡូវ ។ វឌ្ឍនភាព​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ទាញយក និង​ដំឡើង ។ ប្រសិន​បើ​ផ្នែក​បន្ថែម​មិន​អាច​ត្រូវបាន​ទាញ​យក សារ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។ ប្រតិបត្តិការ​បន្ត​សម្រាប់​ផ្នែក​បន្ថែម​ដែល​នៅ​សល់ ។

Some extensions may be marked with the phrase “browser-based update”. These extensions cannot be downloaded by the Extensions dialog. A web browser must be opened to download the extension update from a particular web site. That site may require several more user interaction to download the extension. After downloading you must install the extension manually, for example by double-clicking the extension's icon in a file browser.

For extensions marked as “browser-based update”, the Extensions dialog will open your web browser on the respective web site. This happens when you close the dialog, after downloading any other extension updates. If there are no extensions which can be directly downloaded then the web browser is started immediately.

បន្ទាប់​ពី​ផ្នែក​បន្ថែម​ចុង​ក្រោយ​ត្រូវ​បានទាញ​យក ការ​ដំឡើង​ចាប់ផ្ដើម ។ ដំបូង​ផ្នែក​បន្ថែម​ដែល​បាន​ដំឡើង​ទាំងអស់​សម្រាប់​កា​រ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​​មួយ អាច​ត្រូវបានទាញ​យក​ដោយ​ជោគជ័យ ហើយ​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ ។ បន្ទាប់​មក​ផ្នែក​បន្ថែម​ដែល​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាពភាព​​​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង ។ ប្រសិន​បើ​មាន​កំហុស​កើត​ឡើង សារ​ដែល​កា​រដំឡើង​បានបរាជ័យ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ប៉ុន្តែ​ប្រតិបត្តិការ​នៅ​តែ​បន្ត ។

ប្រសិន​បើ​កា​រ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាពភាព​​​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​ដំណើរការ ប្រអប់​ទាញយក និង​ដំឡើង​បង្ហាញ​ថា វា​បានបញ្ចប់ហើយ ។ អ្នក​អាច​បោះបង់​ដំណើរការ​ទាញ​យក និង​ដំឡើង​ដែល​​វា​បាន​បញ្ចប់ ។ អ្នក​អាច​បោះបង់​ដំណើរការ​ទាំញយក និង​ដំឡើង​ដោយ​ចុច​​​ប៊ូតុង បោះបង់​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព ។

បង្ហាញ​ភាព​ទាន់​សម័យ​ទាំងអស់

តាម​លំនាំដើម ផ្នែក​បន្ថែម​ដែល​អាច​ទាញ​យក​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ។ សម្គាល់ បង្ហាញ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ទាំងអស់ មើល​សារ​កំហុស និង​ផ្នែក​បន្ថែម​ផ្សេងៗ​ទៀត ។

Please support us!