ហត្ថលេខា​ជា​លេខ​

បន្ថែម​ទៅ និង យក​ហត្ថលេខា​ជា​លេខ​ចេញ​ពី​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រអប់​នេះ​ដើម្បី​មើល​វិញ្ញាបនបត្រ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

From the tabbed interface:

Choose File - Digital Signatures.

From toolbars:

Icon Digital Signature

Digital Signature

From the status bar:

Click the Signature field on the Status bar.


អំពី​ហត្ថលេខា​ឌីជីថល

You must save a file before you can apply a digital signature to the file.

You must save a file in OpenDocument format or OOXML format or export to PDF before you can apply an X509 digital signature to the file. You must save a file in OpenDocument format and have GnuPG installed on your system before you can apply an OpenPGP digital signature to the file.

The signature will be a XAdES signature for ODF and OOXML, PAdES signature for PDF.

បញ្ជី

រាយ​ហត្ថលេខា​ជាលេខ​សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

រូប​តំណាង​ដែល​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខារូបតំណាង បង្ហាញ​ហត្ថលេខា​ឌីជីថល​ត្រឹមត្រូវ ខណៈ​ពេល​ដែល​រូបតំណាង​​សញ្ញា​សម្រង់រូបតំណាង បង្ហាញ​ហត្ថលេខា​ឌីជីថល​មិន​ត្រឹមត្រូវ ។

សូមមើល ហត្ថលេខា​ឌីជីថល​ ។

មើល​វិញ្ញាបនបត្រ

បើក​ប្រអប់ មើល​វិញ្ញបនបត្រ

ឯកសារ​ចុះ​អត្ថលេខា

បើក​ប្រអប់​ ជ្រើស​វិញ្ញាបនបត្រ

យក​ចេញ

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.

Start Certificate Manager

Opens the installed certificate manager of your system.

Please support us!