នាំចូល និង នាំ​ចេញ HTML

When you export a file to an HTML document, the description and the user-defined file properties are included as META tags between the HEAD tags of the exported document. META tags are not displayed in a Web browser, and are used to include information, such as keywords for search engines on your Web page. To set the properties of the current document, choose File - Properties, click the Description or Custom Properties tabs, and then type the information you want.

លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​ស្លាក​ META ពេល​អ្នក​នាំ​ចេញ​ឯកសារ​មួយ​ជា​ឯកសារ​ HTML មួយ ៖

ODF Property

HTML Tags

Title

</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="" colspan="" dir="auto"> <p id="par_id3153778" class="paragraphintable" dir="auto">ប្រធានបទ​</p> </td> <td rowspan="" colspan="" dir="auto"> <p id="par_id3147228" class="paragraphintable" dir="auto"><META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT=Field Content"></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="" colspan="" dir="auto"> <p id="par_id3154908" class="paragraphintable" dir="auto">ពាក្យ​គន្លឹះ</p> </td> <td rowspan="" colspan="" dir="auto"> <p id="par_id3156422" class="paragraphintable" dir="auto"><META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Field Content"></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="" colspan="" dir="auto"> <p id="par_id3151041" class="paragraphintable" dir="auto">ពិពណ៌នា</p> </td> <td rowspan="" colspan="" dir="auto"> <p id="par_id3125863" class="paragraphintable" dir="auto"><META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Field Content"></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="" colspan="" dir="auto"> <p id="par_id3159149" class="paragraphintable" dir="auto">Custom Properties</p> </td> <td rowspan="" colspan="" dir="auto"> <p id="par_id3157892" class="paragraphintable" dir="auto"><META NAME="Custom field name" CONTENT="Custom field content"></p> </td> </tr> </table> <br> <div class="note"> <div class="noteicon" dir="auto"><img src="media/icon-themes/res/helpimg/note.svg" alt="note" style="width:40px;height:40px;"></div> <div class="notetext"><p id="par_id3155855" dir="auto">ពេល​អ្នក​នាំ​ចូល​ HTML មួយ​ដែល​មាន​ស្លាក​ META ទាំង​នេះ​ មាតិកា​របស់​ស្លាក​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​ប្រអប់​លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ​របស់​ ​LibreOffice ដែល​ត្រូវ​គ្នា​ ។</p></div> </div> <br> <div class="tip"> <div class="noteicon" dir="auto"><img src="media/icon-themes/res/helpimg/tip.svg" alt="tip" style="width:40px;height:40px;"></div> <div class="notetext"><p id="par_id0926200812164481" dir="auto">ពាក្យ​គន្លឹះ​ត្រូវ​តែ​បំបែក​ដោយ​សញ្ញា(,) ។ ពាក្យ​គន្លឹះ​អាច​មាន​​តួអក្សរ​ចន្លោះ​មិនឃើញ​ ឬ​សញ្ញា (;) ។</p></div> </div> <br> <h3 id="hd_id3163822" dir="auto">នាំ​ចូល​​ព័ត៌​មាន​ជំនួយ</h3> <p id="par_id3155307" class="paragraph" dir="auto">ពេល​អ្នក​នាំ​ចូល​ឯកសារ​ HTML មួយ​ ស្លាក​ META ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​វាល​​របស់ LibreOffice ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ៖ <META HTTP-EQUIV="REFRESH"...> និង <META NAME="..." ...> , ដែល​ NAME ស្មើ​នឹង AUTHOR, CREATED, CHANGED, CHANGEDBY, DESCRIPTION, KEYWORDS ឬ CLASSIFICATION ។</p> <p id="par_id3146146" class="paragraph" dir="auto">ស្គ្រីប​ មតិយោបល់​ និង​ ស្លាក META ដែល​ត្រូវ​បាន​​កំណត់​ទីតាំង​​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​មុខ​ស្លាក TABLE មួយ​ ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​ក្រឡា​ទីមួយ​នៃ​តារាង ។</p> <p id="par_id3155366" class="paragraph" dir="auto">ស្គ្រីប​ និង ស្លាក​ META ក្នុង​បឋមកថា​របស់​ឯកសារ​ HTML មួយ​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ និង បោះយុថ្កា​ទៅ​កថាខណ្ឌ​ដំបូង​ក្នុង​ឯកសារ​ ។</p> <p id="par_id3152885" class="paragraph" dir="auto">ដើម្បី​កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​នាំ​ចូល​ស្លាក​ HTML ជ្រើស​ <span class="emph"><span id="swlnsystextshared01about_meta_tagsxml_1" class="switchinline"><span hidden="true" id="MACtextshared01about_meta_tagsxml_1" class="MAC">LibreOffice - ចំណូល​ចិត្ត​</span><span hidden="true" id="defaulttextshared01about_meta_tagsxml_1">ឧបករណ៍​ - ជម្រើស​</span></span> - ផ្ទុក​/រក្សា​ទុក​ - ភាព​ឆប​គ្នា​របស់ HTML </span> ។ ស្លាក​ META ​ដែល​មិន​ស្គាល់​មាន​ "HTTP-EQUIV" ឬ​ "NAME" និង​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចូល​ជា​មតិយោបល់​របស់​ LibreOffice ។ ករណី​លើក​លែង​តែ​មួយ​គត់​គឺ​ <META NAME="GENERATOR"...> ដែល​ត្រូវ​បាន​មិនអើពើ ។</p> <h3 id="hd_id3163717" dir="auto">នាំ​ចេញ​ព័ត៌​មាន​ជំនួយ</h3> <p id="par_id3159180" class="paragraph" dir="auto">មតិយោបល់​ និង វាល​​ស្គ្រីប​នៅ​ដើម​នៃ​កថាខណ្ឌ​ទី​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​​​មួយ​​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ទៅ​បឋមកថា​នៃ​ឯកសារ​ HTML មួយ​ ។ ​ប្រសិន​បើ​ឯកសារ​​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​តារាង​មួយ​ កថាខណ្ឌ​ទីមួយ​ក្នុង​ក្រឡា​ទីមួយ​នៃ​តារាង​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ទៅ​បឋមកថា​នៃ​ឯកសារ​ HTML ។</p> </div> <div id="SearchFrame"><div class="xapian-omega-search"><form name="P" method="get" action="/7.4/km/search" target="_top"> <input id="omega-autofocus" type="search" name="P" dir="auto"><input type="submit" class="xapian-omega-search-button" value="🔍"> </form></div></div> <div id="DonationFrame"><div class="donation"><p dir="auto"><a href="https://www.libreoffice.org/donate/?pk_campaign=help" target="_blank">Please support us!</a></p></div></div> <footer><p itemscope="true" itemtype="http://schema.org/Organization" dir="auto"><meta itemprop="name" content="The Document Foundation"><meta itemprop="legalName" content="The Document Foundation"><meta itemprop="alternateName" content="TDF"><meta itemprop="publishingPrinciples" content="https://www.libreoffice.org/imprint"><a href="https://www.libreoffice.org/imprint" target="_blank">Impressum (Legal Info)</a> | <a href="https://www.libreoffice.org/privacy" target="_blank">Privacy Policy</a> | <a href="https://www.documentfoundation.org/statutes.pdf" target="_blank">Statutes (non-binding English translation)</a> - <a href="https://www.documentfoundation.org/satzung.pdf" target="_blank">Satzung (binding German version)</a> | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the <a href="https://www.libreoffice.org/download/license/" target="_blank">Mozilla Public License v2.0</a>. “LibreOffice” and “The Document Foundation” are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our <a href="https://wiki.documentfoundation.org/TradeMark_Policy" target="_blank">trademark policy</a>. LibreOffice was based on OpenOffice.org.</p> <div id="DEBUG" class="debug"> <h3 class="bug">Help content debug info:</h3> <p dir="auto">This page is: <a href="https://opengrok.libreoffice.org/xref/help/source/text/shared/01/about_meta_tags.xhp" target="_blank">/text/shared/01/about_meta_tags.xhp</a></p> <p dir="auto">Title is: នាំចូល និង នាំ​ចេញ HTML</p> <p id="bm_module" dir="auto"></p> <p id="bm_system" dir="auto"></p> <p id="bm_HID" dir="auto"></p> </div></footer> </body> </html>