បញ្ជី​ឯកសារ​

រាយ​ឯកសារ​បើក​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ជ្រើស​ឈ្មោះ​ឯកសារ​មួយ​ក្នុង​បញ្ជី​ ដើម្បី​ប្តូរ​ទៅ​ឯកសារ​​នោះ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Window - List of open documents.


Please support us!