បង្អួច​ថ្មី

បើក​បង្អួច​ថ្មី​មួយ​ ដែល​បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​បង្អួច​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ឥឡូវ​ អ្នក​អាច​មើល​ផ្នែក​ខុសៗគ្នា​នៃ​ឯកសារ​​ដូច​គ្នា​ក្នុងពេល​តែ​មួយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Window - New Window.


ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​លើ​​ឯកសារ​មួយ​ក្នុង​បង្អួច​មួយ​ ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ទៅ​គ្រប់​បង្អួច​ទាំងអស់​ដែល​បើក​សម្រាប់​ឯកសារ​នោះ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

Please support us!