ការ​បម្លែង​ហាន់ហ្គូល/ហាន់ចា

Converts the selected Korean text from Hangul to Hanja or from Hanja to Hangul. The menu command can only be called if you enable Asian language support under - Language Settings - Languages, and if a text formatted in Korean language is selected.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Language - Hangul/Hanja Conversion. Asian language support must be enabled.


ដើម

Displays the current selection.

Word

Displays the first replacement suggestion from the dictionary. You can edit the suggested word or enter another word. Click the Find button to replace your original word with the corresponding replacement word.

រក​

Finds your Hangul input in the dictionary and replaces it with the corresponding Hanja. Click Ignore to cancel the find function.

ការ​ផ្តល់​​យោបល់​

Displays all available replacements in the dictionary. If the Replace by character box is enabled, you see a grid of characters. If the Replace by character box is not checked, you see a list of words.

ទ្រង់ទ្រាយ

ចុច​ទ្រង់​ទ្រាយ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ការ​ជំនួស ។

ហាន់ហ្គូល​/ហាន់​យ៉ា

The original characters are replaced by the suggested characters.

ហាន់យ៉ា (ហាន់ហ្គូល)

The Hangul part will be displayed in brackets after the Hanja part.

ហាន់ហ្គូល (ហាន់យ៉ា)

The Hanja part will be displayed in brackets after the Hangul part.

ហាន​យ៉ា​ជា​អត្ថបទ​មគ្គុទ្ទេសក៍​សូរសព្ទ​ខាង​លើ

The Hanja part will be displayed as ruby text above the Hangul part.

ហាន​យ៉ា​ជា​អត្ថបទ​មគ្គុទ្ទេសក៍​សូរសព្ទ​ខាង​ក្រោម

The Hanja part will be displayed as ruby text below the Hangul part.

ហានហ្គូល​​ជា​អត្ថបទ​មគ្គុទ្ទេសក៍​សូរសព្ទ​ខាង​លើ

The Hangul part will be displayed as ruby text above the Hanja part.

ហានហ្គូល​​ជា​អត្ថបទ​មគ្គុទ្ទេសក៍​សូរសព្ទ​ខាង​ក្រោម

The Hangul part will be displayed as ruby text below the Hanja part.

ការ​បម្លែង

ជា​ធម្មតា ក្នុង​ជម្រើស​អត្ថបទ​លាយ​គ្នា​ដែល​បាន​ធ្វើ​នៃ តួអក្សរ​ហានហ្គូល និង ហានយ៉ា តួ​អក្សរ​ហង់ហ្គុល​ទាំង​អស់​​នឹង​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​​​​​​ទៅ​ជា​តួអក្សរ​​​​​ហានយ៉ា ហើយ​តួអក្សរ​ហានយ៉ា​​ទាំង​អស់​នឹង​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​ហានហ្គូល ។ បើ​អ្នក​ចង់​​បម្លែង​ជម្រើស​អត្ថបទ​លាយ​គ្នា តែ​ក្នុង​ទិស​មួយ ប្រើ​ជម្រើស​ការ​បម្លែង​ខាង​ក្រោម ។

តែ​ហាន់ហ្គូល

Check to convert only Hangul. Do not convert Hanja.

តែ​ហាន​យ៉ា

Check to convert only Hanja. Do not convert Hangul.

មិន​អើពើ

No changes will be made to the current selection. The next word or character will be selected for conversion.

មិន​អើពើ​ជានិច្ច

No changes will be made to the current selection, and every time the same selection is detected it will be skipped automatically. The next word or character will be selected for conversion. The list of ignored text is valid for the current LibreOffice session.

ជំនួស​

Replaces the selection with the suggested characters or word according to the format options. The next word or character will be selected for conversion.

ជំនួស​ជានិច្ច

Replaces the selection with the suggested characters or word according to the format options. Every time the same selection is detected it will be replaced automatically. The next word or character will be selected for conversion. The list of replacement text is valid for the current LibreOffice session.

ជំនួស​ដោយ​តួ​អក្សរ

Check to move character-by-character through the selected text. If not checked, full words are replaced.

ជម្រើស

Opens the Hangul/Hanja Options dialog.

Please support us!