លទ្ធផល​តម្រង​ XML

រាយ​លទ្ធផល​សាកល្បង​របស់ តម្រង XML ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Macros - XML Filter Settings.


លទ្ធផល​សាក​ល្បង​នៃ​​ការ​នាំ​ចូល​ ឬ​នាំ​ចេញ​សន្លឹក​រចនាប័ទ្ម​ XSLT ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​បង្អួច​ លទ្ធផល​តម្រង​ XML ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ អ្នក​ក៏​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​លទ្ធផល​តម្រង​មាន​សុពលភាព​ ។

ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​​សុពល​ភាព

ធ្វើ​ឲ្យ​មាតិកា​របស់​បង្អួច​ លទ្ធផល​តម្រង​ XML​ មាន​សុពល​ភាព ។

បង្អួច​បំបែក​ជា​ពីរ​ផ្នែក​ និង​​ លទ្ធផល​​​សុពល​​ភាព​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម​ ។

Please support us!