សាកល្បង​តម្រង​ XML​

សាកល្បង​សន្លឹក​រចនាប័ទ្ម XSLT បាន​ប្រើ​ដោយ​ តម្រង XML ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - XML Filter Settings.


នាំ​ចេញ

XSLT សម្រាប់​​នាំ​ចេញ

បង្ហាញ​ឈ្មោះ​ឯកសា​ររបស់​តម្រង XSLT ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ចូល​នៅ​លើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង ប្លែង tab page.

ប្លែង​​ឯកសារ

បង្ហាញ​ឈ្មោះ​ឯកសារ​របស់​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ដើម្បី​សាកល្បង​តម្រង XSLT ។

រកមើល

Locate the file that you want to apply the XML export filter to. The XML code of the transformed file is opened in your default XML editor after transformation.

ឯកសារ​​បច្ចុប្បន្ន

The front-most open file that matches the XML filter criteria will be used to test the filter. The current XML export filter transforms the file and the resulting XML code is displayed in the XML Filter output window.

នាំ​ចូល

XSLT សម្រាប់​​នាំ​ចូល

Displays the file name of the XSLT filter that you entered on the Transformation tab page.

ពុម្ព​សម្រាប់​​នាំ​ចូល

Displays the file name of the template that you entered on the Transformation tab page.

ប្លែង​ឯកសារ

បង្ហាញ​​ប្រភព

Opens the XML source of the selected document in your default XML editor after importing.

រកមើល

Opens a file selection dialog. The selected file is opened using the current XML import filter.

ឯកសារ​ថ្មី​ៗ​នេះ

Re-opens the document that was last opened with this dialog.

Please support us!