ការ​ប្លែង​ភាព

បញ្ចូល​ ឬ​កែសម្រួល​ព័ត៌មាន​សម្រាប់ តម្រង XML ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.


ប្រភេទ​​ឯកសារ

បញ្ចូល​ DOCTYPE របស់​ឯកសារ​ XML ។

អ្នក​ចង្អុល​បង្ហាញ​សាធារណៈ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​រក​តម្រង​ ពេល​អ្នក​បើក​ឯកសារ​ដោយ​​មិន​បញ្ជាក់​​​​​តម្រង​មួយ ។​

រកមើល

Opens a file selection dialog.

XSLT សម្រាប់​​នាំ​ចេញ

ប្រសិន​បើ ​នេះ​ជា​តម្រង​នាំ​ចេញ​មួយ បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ឯកសារ​បរស់​សន្លឹក​រចនាប័ទ្ម​ XSLT ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​សម្រាប់​នាំចេញ ។

XSLT សម្រាប់​​នាំ​ចូល

ប្រសិន​បើ ​នេះ​ជា​តម្រង​នាំ​ចូល​មួយ​​ បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ឯកសារ​របស់​សន្លឹក​រចនាប័ទ្ម​ XSLT ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​សម្រាប់​នាំចូល ។

ពុម្ព​សម្រាប់​​នាំ​ចូល

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​របស់​ពុម្ព​​ ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ដើម្បី​នាំ​ចូល​ ។ ក្នុង​ពុម្ព​ រចនាប័ទ្ម​ត្រូវ​បាន​​កំណត់​ ដើម្បី​​បង្ហាញ​ស្លាក​ XML ។

ផ្លូវ​ទៅ​កាន់​ថត​ដែល​មាន​ពុម្ព​ត្រូវ​តែ​រួម​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​ - LibreOffice - ផ្លូវ​ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​បើក​ឯកសារ​ XML តម្រង​របស់​វា​នឹង​ប្រើ​ពុម្ព ពុម្ព​នឹង​បើក​មុន​គេ ។ ក្នុង​ពុម្ព​ អ្នក​អាច​ផ្គូផ្គង​រចនាប័ទ្ម​ LibreOffice ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ស្លាក​ XML ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ XML ។

Please support us!