តម្រង​ XML

មើល​ និង​កែសម្រួល​ការ​កំណត់​របស់ តម្រង XML ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.


Please support us!