ប្តូរ​រូប​តំណាង

រូប​តំណាង

បង្ហាញ​រូបតំណាង​​​​​​​ដែល​មាន​ក្នុង​ LibreOffice ។ ដើម្បី​ជំនួស​រូបតំណាង​ដែល​អ្នក​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់ ប្តូរ​តាម​បំណង ​​ចុច​រូបតំណាង​មួយ​​ បន្ទាប់​មក​ចុច​ប៊ូតុង​ យល់​ព្រម

នាំ​ចូល

បន្ថែម​រូបតំណាង​ថ្មី​ទៅ​បញ្ជី​រូបតំណាង ។ អ្នក​នឹង​ឃើញ​ប្រអប់​បើក​ឯកសារ ដែល​នាំចូល​រូបតំណាង​ដែលបាន​ជ្រើស​ ទៅក្នុង​ថត​រូបតំណាង​ខាងក្រៅរបស់ LibreOffice ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

You can only import icons that are in the PNG file format and that are 16 × 16 or 24 × 24 pixels in size.


ចុច ដើម្បី​យក​រូបតំណាង​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចេញ​ពី​បញ្ជី ។ មានតែ​រូបតំណាង​ដែលបាន​កំណត់​ដោយ​អ្នកប្រើ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​អាច​យកចេញ​បាន ។

Please support us!