ក្តារ​ចុច

ផ្តល់​តម្លៃ​ ឬ​កែ​សម្រួល​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​សម្រាប់​ពាក្យ​បញ្ជា​ LibreOffice ឬ​ម៉ាក្រូ​មូល​ដ្ឋានរបស់ LibreOffice ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.


You can assign or edit shortcut keys for the current application or for all LibreOffice applications. To assign a key for all applications, choose the LibreOffice radio button in the top right corner.

To assign or modify a shortcut key: select a command in the Function list, select the key combination to be assigned in the Shortcut Keys list, then click Assign.

If the selected function already has a shortcut key, it is displayed in the Keys list. It is possible to assign the same function to more than one key.

A shortcut key assigned to a particular application overrides the shortcut key setting made in LibreOffice for all applications.

note

ជៀស​វាង​ការ​ផ្តល់​តម្លៃ​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​បច្ចុប្បន្ន ​ដោយ​​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​អ្នក​ ។


គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

Lists the shortcut keys and the associated commands. When inside this panel, use a shortcut key to quickly jump to it.

អនុគមន៍

រាយ​ប្រភេទ​អនុគមន៍​ និង អនុគមន៍​​ LibreOffice ដែល​អ្នក​អាច​ផ្តល់​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​ទៅ​ឲ្យ​ ។

ប្រភេទ

រាយ​ប្រភេទ​អនុគមន៍​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​ ។ ដើម្បី​ផ្តល់​ផ្លូវ​កាត់​ទៅ​ឲ្យ​រចនាប័ទ្ម​ បើក​ប្រភេទ​ "រចនាប័ទ្ម" ។

អនុគមន៍

Lists functions that can be assigned to a shortcut key.

គ្រាប់​ចុច

បង្ហាញ​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​អនុគមន៍​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

LibreOffice

បង្ហាញ​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​ដែល​​មាន​លក្ខណៈ​ធម្មតា​គ្រប់​កម្មវិធី​ LibreOffice ។​

​បង្ហាញ​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​សម្រាប់​កម្មវិធី​ LibreOffice បច្ចុប្បន្ន ។

Assign

ផ្តល់​តម្លៃ​បន្សំ​គ្រាប់​ចុច​​​​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​បញ្ជី​ គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​​ ទៅ​ពាក្យ​បញ្ជា​​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​បញ្ជី​ អនុគមន៍

Delete

លុប​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ធាតុ​ដោយ​មិន​ត្រូវ​ការ ​ការ​អះអាង ។

ផ្ទុក

ជំនួស​ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​គ្រាប់ចុច​ផ្លូវ​កាត់​ ដោយ​​ការ​កំណត់​​ដែល​បាន​រក្សា​ទុក​ពី​មុន​ ។

រក្សា​​ទុក

រក្សាទុក​ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​បច្ចុប្បន្ន​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ផ្ទុក​វា​ពេល​ក្រោយ ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!