​បន្ថែម​​បណ្ណាល័យ​​ខាង​ចុង​

កំណត់​ទីតាំង​បណ្ណាល័យ​មូលដ្ឋាន​របស់ LibreOffice ដែល​អ្ន​កចង់​បន្ថែម​ទៅ​បញ្ជី​បច្ចុប្បន្ន ហើយ​បន្ទាប់មក​ចុច​បើក ។

ឈ្មោះ​ឯកសារ ៖

បញ្ចូល​ឈ្មោះ ឬផ្លូវ​ទៅ​បណ្ណាល័យ​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម ។ អ្នក​ក៏​អាច​ជ្រើស​បណ្ណាល័យ​ពី​បញ្ជី​ផង​ដែរ ។

ជម្រើស

បញ្ចូល​​ជា​​​សេចក្តី​​​យោង ​(​បាន​​តែ​​អាន)​

បន្ថែម​បណ្ណាល័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ជា​ឯកសារ​បាន​តែ​អាន ។ បណ្ណាល័យ​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ឡើង​វិញ រាល់​ពេល​ដែល​អ្នក​ចាប់​ផ្តើម LibreOffice ។

ជំនួស​​បណ្ណាល័យ​​ដែល​​មាន​​ស្រាប់​​

ជំនួស​បណ្ណាល័យ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ដូចគ្នា ដោយ​បណ្ណាល័យ​បច្ចុប្បន្ន ។

Please support us!