រៀប​ចំ​ម៉ាក្រូ

បើក​ម៉ឺនុយរង​មួយ​ដោយ​មាន​តំណ​ទៅ​ប្រអប់​ដែល​អ្នក​អាច​រៀប​ចំ​ម៉ាក្រូ និង ស្គ្រីប ។

LibreOffice Basic

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​រៀបចំ​ម៉ាក្រូ LibreOffice Basic ។

JavaScript

Opens a dialog where you can organize Javascript scripts.

BeanShell

Opens a dialog where you can organize Java scripts.

Python

Opens a dialog where you can run Python scripts.

Please support us!