ផ្លាស់​ប្តូរ​ពាក្យ​សម្ងាត់

ការពារ​បណ្ណាល័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដោយ​ពាក្យ​សម្ងាត់ ។ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់​ថ្មី​មួយ ឬ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ពាក្យ​សម្ងាត់​បច្ចុប្បន្ន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic,
click the Organizer button,
click the Libraries tab,
and then click the Password button.


ពាក្យ​សម្ងាត់​ចាស់

ពាក្យ​​​សម្ងាត់

បញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់​បច្ចុប្បន្ន​សម្រាប់​បណ្ណាល័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ពាក្យ​សម្ងាត់​ថ្មី

ពាក្យ​​​សម្ងាត់

បញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់​ថ្មី​មួយ​សម្រាប់​បណ្ណាល័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

អះអាង

បញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់​ម្ដង​ទៀត​សម្រាប់​បណ្ណាល័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Please support us!