ថតម៉ាក្រូ

កត់ត្រា​ម៉ាក្រូ​ថ្មី។ មាន ប្រសិនបើ​បាន​បើក​លក្ខណ​កំណត់ត្រា​ម៉ាក្រូ​នៅ​ក្នុង - LibreOffice - កម្រិត​ខ្ពស់

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Macros - Record Macro.


ឈប់​ថត

ឈប់​ថត​ម៉ាក្រូ ។

Please support us!