ម៉ាក្រូ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ថត​ ឬ​រៀប​ចំ​​ និង កែ​សម្រួល​ម៉ាក្រូ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Tools - Macros.


ថតម៉ាក្រូ

Records a new macro.

Run Macro

Selects the Basic macro to run. Locate the macro by selecting the container, library, module and macro name.

Edit Macros

Opens the Macro dialog, where you can create, edit, organize, and run LibreOffice Basic macros.

រៀប​ចំ​ម៉ាក្រូ

បើក​ម៉ឺនុយរង​មួយ​ដោយ​មាន​តំណ​ទៅ​ប្រអប់​ដែល​អ្នក​អាច​រៀប​ចំ​ម៉ាក្រូ និង ស្គ្រីប ។

ហត្ថលេខា​ជា​លេខ

បន្ថែមទៅ និង យក​ហត្ថលេខាជា​លេខ​​ចេញ​ពី​ម៉ាក្រូ​របស់​អ្នក ។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រអប់​ដើម្បី​មើល​វិញ្ញាបនបត្រ ។

Organize Dialogs

Opens the Dialogs tab page of the Macro Organizer.

Please support us!