ម៉ាក្រូ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ថត​ ឬ​រៀប​ចំ​​ និង កែ​សម្រួល​ម៉ាក្រូ ។

ថតម៉ាក្រូ

កត់ត្រា​ម៉ាក្រូ​ថ្មី។ មាន ប្រសិនបើ​បាន​បើក​លក្ខណ​កំណត់ត្រា​ម៉ាក្រូ​នៅ​ក្នុង - LibreOffice - កម្រិត​ខ្ពស់

Run Macro

Opens the Macro Selector dialog where you can start a macro.

Edit Macros

Opens the Macro dialog, where you can create, edit, organize, and run LibreOffice Basic macros.

រៀប​ចំ​ម៉ាក្រូ

បើក​ម៉ឺនុយរង​មួយ​ដោយ​មាន​តំណ​ទៅ​ប្រអប់​ដែល​អ្នក​អាច​រៀប​ចំ​ម៉ាក្រូ និង ស្គ្រីប ។

ហត្ថលេខា​ជា​លេខ

បន្ថែមទៅ និង យក​ហត្ថលេខាជា​លេខ​​ចេញ​ពី​ម៉ាក្រូ​របស់​អ្នក ។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រអប់​ដើម្បី​មើល​វិញ្ញាបនបត្រ ។

Organize Dialogs

Opens the Dialogs tab page of the Macro Organizer.

ការ​កំណត់​តម្រង XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Please support us!