ចំណុច

បង្ហាញ​រចនាប័ទ្ម​ចំណុច​ខុសគ្នា​ដែល​អ្នក​អាច​អនុវត្ត ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ចំណុច និងលេខរៀង​របស់កថាខណ្ឌ​ត្រូវ​បានគាំទ្រ​តែ​ក្នុង Writer Impress និង Draw តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។


​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Bullets and Numbering - Bullets tab.


ជម្រើស

ចុច​រចនាប័ទ្ម​ចំណុច ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

Please support us!