ស្លាក​វៃឆ្លាត

នៅពេល​ដែល​អ្នក​បាន​ដំឡើង​ផ្នែក​បន្ថែម​ស្លាក​វៃឆ្លាត​យ៉ាងហោច​មួយ, អ្នក​នឹង​ឃើញ​ទំព័រ​ស្លាក​វៃឆ្លាត ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Smart Tags tab.


ប្រើ​ស្លាក​វៃឆ្លាត

អត្ថបទ​ស្លាក​ជាមួយ​ស្លាក​វៃឆ្លាត

អនុញ្ញាត​ស្លាក​វៃឆ្លាត​ដើម្បី​អាច​វាយ​តម្លៃ និង​បង្ហាញ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក ។

បច្ចុប្បន្ន​បាន​ដំឡើង​ស្លាក​វៃឆ្លាត

បង្ហាញ​ស្លាក​វៃឆ្លាត​ដែលបាន​ដំឡើង​ទាំងអស់ ។ ដើម្បី​កំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ស្លាក​វៃឆ្លាត គឺ​ត្រូវ​ជ្រើស​ឈ្មោះ​ស្លាក​វៃឆ្លាត បន្ទាប់មក​ចុច លក្ខណសម្បត្តិ ។ មិនមែន​ស្លាក​វៃឆ្លាត​ទាំងអស់​ដែលបាន​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ ។

លក្ខណសម្បត្តិ

ដើម្បី​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​ស្លាក​វៃឆ្លាត ត្រូវ​ជ្រើស​ឈ្មោះ​នៃ​ស្លាក​វៃឆ្លាត ហើយ​បន្ទាប់មក​ចុច​លក្ខណសម្បត្តិ ។ មិនមែន​ស្លាក​វៃឆ្លាត​ទាំងអស់​ដែលបាន​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ ។

Please support us!