ម៉ឺនុយ​បរិបទ​កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​

To access this menu, right-click a misspelled word in your document. To view the misspelled words in your document, choose Tools - Automatic Spell Checking.

<ការ​ផ្តល់​យោបល់​ការ​ជំនួស​>

ចុច​ពាក្យ​ដើម្បី​ជំនួស​ពាក្យ​ដែល​បានបន្លិច ។ ប្រើ​ម៉ឺនុយ​រងកែស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់​ការ​ជំនួស​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍ ។

Spelling

Opens the Spelling dialog.

បន្ថែម

Adds the highlighted word to a user-defined dictionary.

មិន​អើពើ​ទាំង​អស់

Ignores all instances of the highlighted word in the current document.

កែ​​​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ដើម្បី​ជំនួស​ពាក្យ​ដែល​បាន​បន្លិច​ជា​និច្ច ចុច​ពាក្យ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ។ គូរ​ពាក្យ​ត្រូវ​បានទុក​នៅក្នុង​តារាង​ជំនួស ក្រោម ឧបករណ៍ - ជម្រើស​កែ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ - ជំនួស ។

ពាក្យ​គឺ​ជា​ <ឈ្មោះ​របស់​ភាសា>

ផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​កំណត់​ភាសា​សម្រាប់​ពាក្យ​បន្លិច​ ប្រសិន​បើ​​រក​ឃើញ​ពាក្យ​​​ក្នុង​វចនានុក្រម​ដទៃ​ ។

កថាខណ្ឌ​គឺ​ជា​ <ឈ្មោះ​របស់​ភាសា>

ផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​កំណត់​ភាសា​សម្រាប់​កថាខណ្ឌ​ដែល​មាន​ពាក្យ​បន្លិច​ ប្រសិន​បើ​​រក​ឃើញ​ពាក្យ​ក្នុង​វចនានុក្រម​ដទៃ​ទៀត​ ។

Please support us!