ជម្រើស​ដែល​បាន​ធ្វើ​មូលដ្ឋានីយ​កម្ម

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


ជ្រើស​ដើម្បី​អនុវត្ត​ការជំនួស​ ខណៈ​ដែល​អ្នក​វាយ​ [T] ឬ​ពេល​ដែល​អ្នក​កែ​ប្រែ​អត្ថបទ​ដែល​មានស្រាប់​ [M] ។

បន្ថែម​ចន្លោះ​មិន​បំបែក​នៅ​មុខ​សញ្ញា​វណ្ណយុត្ត​ក្នុង​អត្ថបទ​ភាសា​បារាំង

បញ្ចូល​ចន្លោះ​មិន​បំបែក​នៅ​មុខ ";", "!", "?", ":" និង "%" នៅ​ពេល​ដែល​ភាសា​តួអក្សរ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទៅ​ភាសា​បារាំង (បារាំង បែលហ្សិក លុចហ្សំបួរ ម៉ូណាកូ ឬ​ស្វីស) និង​នៅ​មុខ ":" តែ​នៅ​ពេល​ដែល​ភាសា​តួអក្សរ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទៅ​បារាំង (កាណាដា) ប៉ុណ្ណោះ។

ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​បច្ច័យ​លេខ​លំដាប់​ (1st ... 1^st)

ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​តួអក្សរ​អត្ថបទ​របស់​លេខ​លំដាប់​ ដូច​ជា​ 1st, 2nd, ឬ​ 3rd ជា​អក្សរ​តូច​លើ​ ។ ឧទាហរណ៍​ ក្នុង​អត្ថបទអង់គ្លេស​ 1st នឹង​ត្រូវ​បម្លែង​ទៅ​ជា​ 1^st ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

Note that this only applies to languages that have the convention of formatting ordinal numbers as superscript.


Transliterate to Old Hungarian if the text direction is from right to left

Words and numbers are transliterated to Old Hungarian script, if the text direction is from right to left using complex text layout.

ភាសា​ប្រើ​ប្លង់​អត្ថបទ​ស្មុគ្រស្មាញ

Replace << and >> with angle quotes

Automatically replaces double less-than and greater-than signs with double angle quotes « and » in several languages, and with single angle quotes ‹ and › in Swiss French.

Single Quotes / Double Quotes

បញ្ជាក់​​តួ​អក្សរ​ជំនួស​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​សម្រាប់​សញ្ញា​សម្រង់​តែ​មួយ​ ឬ​សញ្ញា​សម្រង់​ទ្វេ ។

ជំនួស​

Automatically replaces the default system symbol for the given type of quotation marks with the special character that you specify.

ចាប់​ផ្តើម​សម្រង់

Select the special character that will automatically replace the current opening quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

បញ្ចប់​សម្រង់

Select the special character that will automatically replace the current closing quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

លំនាំដើម

Resets the quotation marks to the default symbols.

Dialog Buttons

កំណត់ឡើងវិញ

Resets modified values back to the tab page previous values.

បោះបង់

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Please support us!