ករណី​​លើក​​លែង​

បញ្ជាក់​​អក្សរ​សង្ខេប​ ឬ​បន្សំ​អក្សរ​ ដែល​មិន​ចង់​ឲ្យ​ LibreOffice កែ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

ករណី​លើក​លែង​ ដែល​អ្នក​​កំណត់​​អាស្រ័យ​លើ​ការ​កំណត់​ភាសា​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ អ្នក​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​កំណត់​ភាសារ​ដោយ​ជ្រើស​ភាសា​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ប្រអប់​ ការ​ជំនួស និង ករណី​លើក​លែង​សម្រាប់​ភាសា​​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Exceptions tab.


ការ​​ជំនួស និង​ ករណី​លើក​លែង​​ សម្រាប់​ភាសា ៖

ជ្រើស​ភាសា​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្កើត​ ឬ​កែ​សម្រួល​ក្បួន​ជំនួស​ ។​ LibreOffice ដំបូង​ស្វែង​រក​ករណី​លើក​លែង​ដែល​ត្រូវ​បាន​កំណត់​សម្រាប់​ភាសា​នៅ​ទីតាំង​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​​​បច្ចុប្បន្ន​​ក្នុង​ឯកសារ ។ និង​បន្ទាប់​មក ​ស្វែង​រក​ភាសា​ដែល​​នៅ​សល់ ។

អក្សរ​សង្ខេប (គ្មាន​អក្សរធំ​នៅ​ពី​ក្រោយ)

វាយ​អក្សរ​សង្ខេប​​ដែល​​ជាប់​ដោយ​សញ្ញា​ចុច ​​(.) និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ ថ្មី ។ នេះ​ការ​ពារ​ LibreOffice ពី​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​អក្សរ​ទី​មួយ​នៃ​ពាក្យធំ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ដែល​មាន​បន្ទាប់​ពី​សញ្ញា​ (.) នៅ​ខាង​ចុង​នៃ​អក្សរ​សង្ខេប ។​

រាយ​អក្សរ​សង្ខប​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​កែ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។​ ដើម្បី​យក​ធាតុ​មួយ​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ ជ្រើស​ធាតុ​នោះ​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ លុប

Words with TWo INitial CApitals or sMALL iNITIAL

Type the word or abbreviation that starts with two capital letters or a small initial that you do not want LibreOffice to change to one initial capital. For example, enter PC to prevent LibreOffice from changing PC to Pc. Enter eBook to prevent an automatic change to Ebook.

Lists the words or abbreviations that start with two initial capitals or small initial that are not automatically corrected. All words which start with two capital letters or small initial are listed in the field. To remove an item from the list, select the item, and then click Delete.

ថ្មី

បន្ថែម​ធាតុ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​បញ្ជី​របស់​ករណី​លើក​លែង​ ។

លុប

លុប​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ធាតុ​ដោយ​មិន​ត្រូវ​ការ ​ការ​អះអាង ។

រួម​បញ្ចូល​​ស្វ័យប្រវត្តិ

Adds autocorrected abbreviations or autocorrected words that start with two capital letters to the corresponding list of exceptions, if the autocorrection is immediately undone by pressing +Z.

This feature is relevant when the Capitalize first letter of every sentence option or the Correct TWo INitial CApitals option are selected in the [T] column on the Options tab of this dialog, and Tools - AutoCorrect - While Typing is enabled.

Dialog Buttons

កំណត់ឡើងវិញ

Resets modified values back to the tab page previous values.

បោះបង់

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Please support us!