កែ​​​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​អត្ថបទ​ជំនួស​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ដូច​ដែល​អ្នក​បាន​វាយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect Options.


ការ​កំណត់​កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ពេល​អ្នក​ចុច​ចន្លោះ​មិន​ឃើញ​ (Spacebar) បន្ទាប់​ពី​អ្នក​បញ្ចូល​ពាក្យ​មួយ​ ។

To turn on or to turn off the AutoCorrect feature, in LibreOffice Calc choose Tools - AutoInput, and in LibreOffice Writer choose Tools - AutoCorrect - While Typing. To apply the AutoCorrect settings to an entire text document, choose Tools - AutoCorrect - Apply.

ជំនួស

កែ​សម្រួល​តារាង​ជំនួស​សម្រាប់​កែ​​ ឬ​ជំនួស​ពាក្យ​ ឬ​អក្សរ​សង្ខេប​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។​

ករណី​​លើក​​លែង​

បញ្ជាក់​​អក្សរ​សង្ខេប​ ឬ​បន្សំ​អក្សរ​ ដែល​មិន​ចង់​ឲ្យ​ LibreOffice កែ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

ជម្រើស

ជ្រើស​ជម្រើស​សម្រាប់​កែ​កំហុស​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ពេល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ យល់​ព្រម

ជម្រើស​ដែល​បាន​ធ្វើ​មូលដ្ឋានីយ​កម្ម

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Dialog Buttons

កំណត់ឡើងវិញ

Resets modified values back to the tab page previous values.

បោះបង់

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Please support us!