ឧបករណ៍​ជំនួស​ពណ៌

Opens the Color Replacer dialog, where you can replace colors in bitmap and meta file graphics.

អ្នក​អាច​ជំនួស​ពណ៌​រហូត​ដល់​បួន​ផ្សេងៗ​គ្នា​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Color Replacer (LibreOffice Draw and LibreOffice Impress).


រូបតំណាង

ឧបករណ៍​ជំនួសពណ៌

ពណ៌​របស់​ឧបករណ៍​ជំនួស​ពណ៌

បង្ហាញ​ពណ៌​ក្នុង​រូបភាព​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដែល​គូស​បន្ទាត់​ពី​ក្រោម​ទីតាំង​ព្រួញ​កណ្ដុរ​ដោយ​ផ្ទាល់ ។ លក្ខណៈ​ពិសេស​នេះ​ដំណើរការ​​បាន​ ប្រសិនបើ​ឧបករណ៍​ជំនួស​ពណ៌​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។

ជំនួស​

Replaces the selected source colors in the current image with the colors that you specify in the Replace with boxes.

ពណ៌

រាយ​ពណ៌​ប្រភព​​​​ និង ពណ៌​ជំនួស​ ។

ប្រអប់​ធីក​ពណ៌​ប្រភព

Select this checkbox to replace the current Source color with the color that you specify in the Replace with box.

​ពណ៌​ប្រភព

បង្ហាញ​ពណ៌​ក្នុង​រូបភាព​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ដែល​អ្នក​ចង់​ជំនួស ។ ដើម្បី​កំណត់​​ពណ៌​ប្រភព​ ចុច​​ទីនេះ​ ចុច​ឧបករណ៍​ចាក់​ពណ៌​ និង​បន្ទាប់​មក​​​ចុច​ពណ៌​មួយ​ក្នុង​រូបភាព​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

ស្រដៀង

Set the tolerance for replacing a source color in the source image. To replace colors that are similar to the color that you selected, enter a low value. To replace a wider range of colors, enter a higher value.

ជំនួស​ដោយ

Lists the available replacement colors. To modify the current list of colors, deselect the image, choose Format - Area, and then click the Colors tab.

ថ្លា

Replaces transparent areas in the current image with the color that you select.

ថ្លា

Select the color to replace the transparent areas in the current image.

Please support us!