ការ​បម្លែង​ភាសា​ចិន​

Converts the selected Chinese text from one Chinese writing system to the other. If no text is selected, the entire document is converted. You can only use this command if you enable Asian language support in - Language Settings - Languages.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Language - Chinese Conversion. Asian language support must be enabled.


Conversion Direction

Select the conversion direction.

Traditional Chinese to simplified Chinese

បម្លែង​តួអក្សរ​អត្ថបទ​ចិន​បុរាណ​ទៅ​ជា​តួអក្សរ​អត្ថបទ​ចិន​សាមញ្ញ ។ចុច​ យល់​ព្រម​ ដើម្បី​បម្លែង​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។បើ​គ្មាន​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ទេ ឯកសារ​ទាំង​មូល​នឹង​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ ។

Simplified Chinese to traditional Chinese

បម្លែង​តួ​អក្សរ​អត្ថបទ​ចិន​សាមញ្ញ​ទៅ​ជា​តួអក្សរ​អត្ថបទ​ចិន​បុរាណ ។ ចុច​ យល់​ព្រម​ ដើម្បី​បម្លែង​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។បើ​គ្មាន​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ទេ ឯកសារ​ទាំង​មូល​នឹង​ត្រូវ​បម្លែង ។

Common Terms

Common terms are words that have the same meaning in traditional and simplified Chinese but are written with different characters.

Translate common terms

បម្លែង​ពាក្យ​ដែល​មាន​តួអក្សរ​ពីរ​ ឬ​ច្រើន​ជាង​នេះ​ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ពាក្យ​ទូទៅ​ ។ បន្ទាប់​ពី​បាន​វិភាគ​រក​បញ្ជី​ហើយ អត្ថបទ​ដែល​នៅ​សល់​នឹង​ត្រូវ​បម្លែង​ម្តង​មួយ​តួអក្សរ​ ។

កែសម្រួល​ពាក្យ

បើក​ប្រអប់​ កែ​សម្រួល​វចនា​នុក្រម​ ​ដែល​អ្នក​អាច​កែ​សម្រួល​បញ្ជី​ពាក្យ​បម្លែង​បាន​ ។

Please support us!