លាក់​ជួរឈរ (ច្រើន)

លាក់​ជួរឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​ជួរឈរ​ដែល​បាន​លាក់ ចុច​កណ្ដុរស្ដាំ​លើ​បឋមកថា​ជួរឈរ​ណា​មួយ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស បង្ហាញ​ជួរឈរ ។

Please support us!