ទ្រង់​ទ្រាយ​​ជួរឈរ

ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open context menu of a column header in a database table - choose Column Format.


ការ​តម្រឹម

កំណត់​ជម្រើស​តម្រឹម​សម្រាប់​មាតិកា​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ឬ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស។

Please support us!