ទ្រង់​ទ្រាយ​​តារាង

ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open context menu of a row header in a database table - choose Table Format.


បញ្ជាក់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ និង ពុម្ព​អក្សរ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

បែប​ផែន​ពុម្ព​អក្សរ

បញ្ជាក់​បែបផែន​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ។

Please support us!