កម្ពស់​ជួរដេក

ផ្លាស់​ប្តូរ​កម្ពស់​នៃ​ជួរ​ដេក​បច្ចុប្បន្ន​ ឬ​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Rows - Height.

Open context menu of a row header in an open database table - choose Row Height.


កម្ពស់

បញ្ចូល​កម្ពស់​ជួរ​ដេក ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។​

តម្លៃ​លំនាំដើម

លៃ​តម្រូវ​កម្ពស់​ជួរ​ដេក​ទៅ​នឹង​កម្ពស់​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ពុម្ពលំនាំ​ដើម​ ។ មាតិកា​ដែល​មាន​ស្រាប់​អាច​បង្ហាញ​ថា​ត្រូវ​បាន​ច្រឹប​បញ្ឈរ​ ។ កម្ពស់​នឹងមិន​កើន​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៀត​ទេ​ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នកបញ្ចូល​មាតិកា​ធំ​ជាង​នេះ​ ។

Please support us!