ចូល​ក្នុង​​ក្រុម

បើក​ក្រុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​កែសម្រួល​វត្ថុ​នីមួយៗ​ ។ ប្រសិន​បើ​ក្រុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​​​មាន​ក្រុម​​ក្នុងក្រុម​​ អ្នក​អាច​ធ្វើ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ម្តង​ទៀត​​នៅ​លើ​ក្រុម​រង​នីមួយៗ​ ។​ ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​មិន​បំបែក​ក្រុម​វត្ថុ​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍​​ទេ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open context menu - choose Enter Group.

Icon Enter Group

ចូល​ក្រុម


រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Please support us!