បំបែក​ក្រុម​

​បំបែក​​ក្រុម​ដែល​បានជ្រើស​ទៅ​ជា​វត្ថុ​នីមួយៗ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Ungroup.

From the tabbed interface:

From toolbars:

Icon Ungroup

បំបែក​ក្រុម


ដើម្បី​បំបែក​ផ្នែក​ក្រុម​ក្នុង​ក្រុម​​​​​ ខាង​ក្នុ​ង​ក្រុម​មួយ​ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ម្តង​ទៀត​នៅ​ក្រុម​រង​នីមួយៗ ។

Please support us!