ដាក់​ជា​ក្រុម​

ដាក់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជា​ក្រុម​ ដូច្នេះ​ពួក​វា​អាច​​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ទី​ជា​វត្ថុ​តែ​មួយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open context menu - choose Group (for text box and shapes).

Icon Group

ដាក់​ជា​ក្រុម


លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​វត្ថុ​នីមួយៗ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទោះ​បី​​ជា​​​បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ដាក់​វត្ថុជាក្រុម​ក៏​ដោយ​ ។ ​អ្នក​អាច​ដាក់​ក្រុម​​​ក្នុងក្រុម​​ ដែល​អ្ន​កអាច​ដាក់​ក្រុម​មួយ​ក្នុង​ក្រុម​មួយ​ទៀត ។

Please support us!