​កែ​សម្រួល​ចំណុច

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ផ្លាស់​ប្តូរ​រាង​របស់​វត្ថុ​គំនូរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Edit - Points.

Icon Edit Points

កែ​សម្រួល​ចំណុច


ដើម្បី​កែ​សម្រួល​រាង​របស់​វត្ថុ​គូរ​​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ចុច​រូប​តំណាង ចំណុច លើ​របារ​គូរ និង​បន្ទាប់​មក​អូស​ចំណុច​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ចំណុច​​នៅ​លើ​វត្ថុ ។

Please support us!