ជា​តួ​អក្សរ

បោះ​យុថ្កា​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជា​តួ​អក្សរ​មួយ​ក្នុង​អត្ថបទ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ប្រសិន​បើ​កម្ពស់​របស់​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ធំ​ជាង​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​បច្ចុប្បន្ន​ កម្ពស់​របស់​បន្ទាត់​មាន​ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Anchor - As Character.


Please support us!