ទៅ​ស៊ុម

បោះយុថ្កា​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​​​ស៊ុមដែល​នៅ​ជុំវិញ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Anchor - To Frame.


Please support us!