ទៅ​ក្រឡា

បោះ​យុថ្កា​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ក្រឡា​មួយ​ ។​ រូប​តំណាង​យុថ្កា​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ជ្រុង​ឆ្វេង​ផ្នែក​ខាង​លើ​នៃ​ក្រឡា​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Format - Anchor - To Cell.

From the context menu:

Choose Anchor - To Cell.

From the tabbed interface:

Choose Image - Anchor menu - To Cell.


Please support us!