ទៅ​កថា​ខណ្ឌ

បោះយុថ្កា​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Anchor - To Paragraph.


បោះ​យុថ្កា​រូប​តំណាង​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​រឹម​ទំព័រ​ឆ្វេង​​ នៅ​ដើម​កថាខណ្ឌ​ ។

Please support us!