ទៅ​ទំព័រ

បោះ​យុថ្កា​របស់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

ធាតុ​ដែល​បាន​បោះ​យុថ្កា​នៅតែ​នៅ​លើ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​ ទោះ​បី​ជា​អ្នក​បញ្ចូល​ ឬ​លុប​អត្ថបទ​ក៏​ដោយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Anchor - To Page.


បោះយុថ្កា​រូប​តំណាង​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ជ្រុង​ឆ្វេង​កំពូល​នៃ​ទំព័រ ។

Please support us!