យុថ្កា

កំណត់​​ជម្រើស​យុថ្កា​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Anchor.

On Form Design bar, click

Icon Anchor

ផ្លាស់​ប្តូរ​យុថ្កា


Allows you to switch between anchoring options.

ទៅ​ទំព័រ

បោះ​យុថ្កា​របស់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

Please support us!