ទៅ​​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ទៅ​ក្រោយ​អត្ថបទ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Format - Arrange - To Background.

From toolbars:

Icon To Background

ទៅ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ


Please support us!