ទៅ​ផ្ទៃ​ខាង​មុខ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ឲ្យ​មក​មុខ​អត្ថបទ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Arrange - To Foreground.

Icon To Foreground

ទៅ​ផ្ទៃ​ខាង​មុខ


Please support us!